رسانه

رسانه یعنی...

Medium Blog

الان اگر از اوصاف «بشر» بپرسند،

شاید کسی بتواند بگوید:

بشر عصر ما،

«جاندار تماشاگر تلوزیون» است.

رضا داوری اردکانی

دیباچــــــه

در فرهنگ های لغت، برای واژه ی Medium معانی متفاوتی آمده است:

  • متوسط
  • پیام آور(منتقل کننده ی وحی)
  • میانه و وسط هرچیزی
  • ماده یا محیطی که شیء حامل را دربرگرفته
  • و رسانه های گروهی یا ارتباطی

البته این کلمه کاربردش بیشتر به صورت جمع است: Media.

*******

این جا مکانی است برای تلنگر و تأمل در باب رسانه، آنچه بر ما محاط است و ما غافل از آن...

*******

مطالب شما در باب رسانه (سینما، تلوزیون، رادیو و جراید) را نیز منتشر می کنیم.

حتی شما دوست عزیز!